Nieuws
Goforest 1 14
Ecologie

Go Forest goes Belgium

Samen met onze partner in België, PlantC, is het onze ambitie om onze plattelandsgebieden weerbaar te maken door hagen, boomgaarden en innovatieve groentegewassen zoals miscanthus aan te planten, maar ook door herbebossing van gebieden die zijn aangetast door klimatologische verstoringen en plagen. Deze projecten beantwoorden aan verschillende noodsituaties: ze gaan de opwarming van de aarde tegen, houden de biodiversiteit en de kwaliteit van het water en de bodem in stand, dragen bij tot het welzijn van de landbouwdieren of genereren zelfs hulpbronnen voor de plaatselijke bevoorrading.

Herbebossing van verwoeste Belgische bossen: een dringende zaak

Ongedierte (schimmels, insecten), droogte en stormen hebben bossen altijd al aangetast. Maar door de klimaatverandering nemen de frequentie en de gelijktijdigheid van deze verstoringen toe.

De achteruitgang van de bossen leidt tot ontmoediging bij de meeste boswachters, die zien dat het werk dat gedurende verschillende generaties is verricht, tot niets is gereduceerd. In deze context, en gezien de onzekerheden m.b.t. klimaatverandering, zien veel landeigenaren er van af om te investeren in de herbebossing van hun gebieden. Nochtans leveren bossen heel wat belangrijke ecosysteemdiensten: vasthouden van CO2, biodiversiteit herstellen, betere water- en luchtkwaliteit, welzijn en houtproductie.

Wij bieden een unieke oplossing waarmee bedrijven kunnen bijdragen aan deze bebossingsprojecten met meervoudige impact. Daarom werken wij stroomopwaarts met landbouwers en boswachters bij de organisatie van hun beplantingsproject.

Een technische reflectie vóór de aanplanting en een duurzaam beheer erna

Duizenden hectaren bos sterven in België en in heel Europa. Eén van de meest getroffen boomsoorten is de fijnspar en dit als gevolg van één van de grootste plagen in Europa: de schorskever. Wanneer een sparrengebied is aangetast, moeten de aangetaste bomen worden gekapt en geëxporteerd. Tegelijkertijd heeft de es te lijden onder een schimmelaantasting die tot de dood van de bomen leidt.

De voortgang van deze ziekten wordt bevorderd door herhaaldelijke periodes van droogte die de bomen verzwakken. De stijging van de temperatuur en de vermindering van het aantal vorstperiodes versterken de toename van plagen.

De projecten zijn bedoeld om het bosecosysteem veerkrachtiger en beter bestand te maken tegen deze klimaatverandering. Ze omvatten verschillende gediversifieerde boomsoorten die zijn aangepast aan de plaatselijke omstandigheden in een veranderend klimaat. Deze soorten worden geselecteerd op basis van onder andere de bodem, de klimaatomstandigheden, de opwarming van de aarde, ... en dit om een grotere impact te hebben op de biodiversiteit, de bodem- en waterkwaliteit en het economisch aspect.

PlantC voert in de zomer na de aanplanting een controlebezoek uit om te kunnen garanderen dat de planten zich goed herstellen. Eigenaars worden aangemoedigd om een "beheersplan" op te stellen.

Op die manier is er meer betrokkenheid van de boswachter en neemt deze zijn verantwoordelijkheid voor de plantage op lange termijn. Op deze manier zijn onze Go Forest members er zeker van dat ze meehelpen aan een serieus project dat duurzaam en met respect behandeld wordt.

Terug naar nieuws